HR KAR

آموزش و مشاوره درحوزه مدیریت منابع انسانی

کارمندیابی

کارمندیابی

کارمندیابی فرآیندی است که طی آن سازمان افرادی که بالقوه توانایی انجام وظایفی که سازمان قصد محول کردن آنان را دارد می شناسد و موجبات جذب آنان فراهم میشود.

درحقیقت بین برنامه ریزی و انتخاب کارکنان جدید تفاوت وجود دارد. یعنی اهداف کارمندیابی (ترغیب افراد واجد شرایط به منظور درخواست برای مشاغل) و انتخاب (تصمیم گیری در مورد متقاضیانی که بهترین تناسب را دارند) متفاوت می باشد و باید به طور جداگانه اجرا شوند.

مراحل کارمندیابی :

 1. تعیین تعداد و نوع نیروی مورد نیاز.
 2. نوشتن شرح شغل/سمت: یعنی نوشتن وظایف، مسئولیت ها، مشخصات و ویژگی های اصلی شغل/سمت.
 3. تعیین شرایط احراز شغل/سمت: یعنی شرایط و ویژگی هایی که متصدی(یا متقاضی) باید داشته باشد تا بتواند با کفایت و شایستگی از عهده انجام آن برآید.
 4. شناسایی مراکز و منابع کارمند یابی: با مراجعه به منابع داخلی(کارکنان فعلی) و منابع خارجی(بازار کار، آگهی و موسسات…)، می توان افراد مناسب را برای احراز شغل/سمت پیدا نمود.
 5. انتخاب روش کارمند یابی: انتخاب مناسب ترین روش از میان روشهای مختلف کارمند یابی به عوامل متعدد از جمله نوع شغل، شرایط بازار کار، شرایط محیط کار و قوانین و مقررات دولت و… بستگی دارد.
 6. بررسی فرمهای درخواست کار: در این مرحله فرمهای درخواستی که بوسیله متقاضیان تکمیل شده بررسی می شود و افرادی که شرایط احراز شغل/سمت را نداشته باشند حذف می گردند.
 7. برگزاری مصاحبه مقدماتی: در این مرحله با کسانی که دارای شرایط احراز شغل/سمت هستند مصاحبه می شود. موفقیت کارمند یابی به نحوه برگزاری و کیفیت مصاحبه مقدماتی بستگی دارد.
 8. تهیه فهرستی از افراد واجد شرایط: لیستی از افرادی که بیشترین صلاحیت را برای احراز شغل/سمت دارند تهیه می شود تا در مرحله بعد(انتخاب) شایسته ترین فرد انتخاب و استخدام گردد.
کارمندیابی
کارمندیابی

روش های کارمند یابی

کارمندیابی درون سازمانی

یکی از بهترین روشها برای تکمیل منابع انسانی در سطوح بالا، ارتقا از درون می باشد
این روش کم هزینه تر است / توصیه می شود کارمندیابی صد در صد درونی نباشد

مزایای این روش کارمندیابی :
 • ایجاد جو دوستانه بین مدیران و کارکنان
 • چون اطلاعات عملکرد افراد در سازمان موجود است، به انتخاب صحیح کمک می کند
 • هزینه های کارمندیابی را کاهش دهد
 • استفاده از این روش به معنای سرمایه گذاری در کارمندیابی، آموزش و توسعه کارکنان می باشد
 • اخلاق و دلبستگی شغلی افزایش می یابد
 • در صورتیکه کارکنان ارتقا از درون را به عنوان پاداشی برای وفاداری و شایستگی خود بدانند
معایب این روش:
 • انتخاب نیروی ناکارآمد داخلی
 • ایجاد یأس در افرادی که انتخاب نمی شوند
برخی از روش های کارمندیابی داخلی:
 • اعلان شغل Job posting or job bidding : دعوت از افراد واجد شرایط از طریق تابلوی اعلانات، سیاست و سایر مراکز اطلاعرسانی همراه با ارائه اطلاعاتی از شغل و شرایط احراز آن، تعیین مهلت زمانی برای اعلام، چگونگی بررسی افراد و تعیین رویهای برای اعلام و بررسی اعتراضات.
 • معرفی همکاران
 • کارکنان دوشغله درونی (interal moonlight): در صورتیکه کمبود منابع انسانی موقتی باشد، از افرادی خواسته می شود با دارا شدن شرایط و مزایای خوبی برای سازمان در شغلی دیگر نیز کار کنند

کارمندیابی برون سازمانی:

 • آگهی
 • مراکز کاریابی
 • مراکز آموزشی
 • مراجعه مستقیم متقاضیان
 • کارمندیابی الکترونیک (سایتها و کانالها تلگرامی)
 • کارآموزی، اتحادیه ها و انجمنها
 • برون سپاری فرآیند کارمندیابی که در آن یک فروشنده خارجی با بستن قرارداد (معمولاً کوتاه مدت) کارکنان مورد نیاز سازمان را تأمین می کند

برخی از شرکتها از طریق شغل سپاری و برون سپاری شغل، مشاغل را به خارج از سازمان می برند:

 • در برون سپاری (out sourcing) سازمان برخی مشاغل خود را به یک شرکت یا مؤسسه دیگر می سپارد
 • شغل سپاری: (offshoring) که انتقال مشاغل به کشورهای دیگر و استفاده از کارگران آن کشور می باشد

این مطلب را هم بخوانید: برنامه ریزی نیروی انسانی

www.recruiter.com