HR KAR

آموزش و مشاوره درحوزه مدیریت منابع انسانی

نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات

امروزه مدیریت مشارکتی یکی از پیشرفته ترین و موثر ترین روشهای مدیریت در دنیاست، و کارامدترین و اصلی ترین ابزار در این نوع مدیریت نظام پیشنهادات سازمانی است.

اهداف نظام پیشنهادات

هدف از طراحی نظام پیشنهادات به طور کلی زمینه سازی برای تحقق دموکراسی در محیط های کاری ، ارتقای بهره وری دستگاه، بهبود سازی، و تامین رضایت کارکنان است. چنانچه بخواهيم تصويري روشنتر از نيات وماموريتهاي نظام پیشنهادات ارائه نماييم موارد ذيل قابل ذكر مي باشد   

  1.  فراهم نمودن شرايط و امكانات لازم بمنظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص وكارآمد 
  2.   ارتقاء آگاهي مديران مياني و ارشد درخصوص كار وگرايش هاي كاركنان
  3.   شناسايي قابليت هاي ويژه و توانائي کارکنان و ارائه بازخوردهاي لازم درخصوص كار و گرايش هاي آنان
  4.    توسعه توانائي هاي فردي و ايجاد خلاقيت دركاركنان ازطريق ارج نهادن به پيشنهادهاي منطقي آنان
  5.   ارتقاء كمي وكيفي فعاليتهاي کارکنان، كاهش هزينه ها، بهبود روندهاي عملياتي وسيستمها ونظايرآن
  6.   ارتقاء سطح كارايي كاركنان و همسوسازي اهداف فرد و ارگان از طريق فراهم نمودن منافع مشترك مادي، معنوي و تقويت روحيه مشاركت ،همكاري وكارگروهي
  7.   افزايش نقش، احساس هويت، رضايت، وفاداري، همبستگي و تعلق در كاركنان و احساس مسئوليت درحل مسائل
  8.   تقويت حس مسئوليت و ايجاد انگيزه در بكارگيري نيروي ابداع و ابتكار كاركنان
  9.   عنايت به كرامت انساني و ايجاد زمينه هاي لازم براي توسعه، تفكر و تعقل آنان بمنظور ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت كليه كاركنان بعنوان منابع مديريت

ويژگي هاي يك نظام پیشنهادات موفق

زماني يك نظام پیشنهادات موفق است كه بتواند زمينه حضور و مشاركت فعال تمامي پرسنل را در ارايه پيشنهادها فراهم سازد و به شكلي طرح ريزي شود كه وضعيت سواد كار آنان و يـا رده شغلي آنها مانعي براي شركت افراد نباشد . به طور كلي ويژگي هاي يك نظام پیشنهادات موفق را مي توان به شرح زير بيان نمود:

شركت فعال كليه كاركنان سازمان در ارايه پيشنهاد.

سهولت ارايه پيشنهادها از طريق فرم هاي مخصوص.

سهولت روش هاي ارزيابي و تعيين پاداش ها.

سهولت و ساده بودن آيين نامه ها و دستورالعمل هاي پرداخت جوايز.

شموليت پیشنهادات ارايه شده توسط كاركنان در تمامي زمينه ها.

سمت گيري پيشنهادهاي ارايه شده به سمت پيشنهادهاي گروهي.

كم بودن زمان ارزيابي و دادن جواب به پيشنهاد. مشاركت پيشنهاد دهندگان در اجراي پيشنهادها.

مراحل نظام پیشنهادات

انواع پيشنهادها در نظام پیشنهادات

پيشنهادها درنظام پیشنهادات از لحاظ نوع آنها به دو گروه تقسيم ميشوند:

الف) پيشنهادهاي غيرقابل بررسي
ب) پيشنهادهاي قابل بررسي
الف) پيشنهادهاي غيرقابل بررسي:

– پيشنهادهايي كه تنها مشكل را مطرح ميسازد اما راهكار لازم را ارائه نميكنند

– پيشنهادهاي ايده آل و دور از دسترس

– پيشنهادهايي كه خارج از خطمشي و سياست سازمان ميباشند.

– پيشنهادهاي تكراري –

پيشنهادهايي كه جزء وظايف فرد محسوب ميشود.

ب) پيشنهادهاي قابل بررسي:

اين پيشنهاها بر اساس منافعي كه براي سازمان ايجاد ميكنند در نظام پیشنهادات به دو دسته زير تقسيم ميشوند:

پيشنهادهاي كيفي :پيشنهادهايي است كه نتيجة آن قابل محاسـبه رياضـي نمـيباشـد. از قبيل پيشنهادهاي مربوط به طرحهاي ايمني، خدماتي، اصلاح كار نظام و…

پيشنهادهاي كمي :پيشنهادهايي است كـه نتيجـه آنهـا (صـرفه جـوئي حاصـله از اجـراي طرحها) قابل محاسبه ميباشد. از قبيل پيشنهادهاي مربوط به كـاهش ضـايعات، اسـتفاده بهينـه از مواد اوليه و… در تقسيمبندي ديگر، پيشنهادهاي ارائه شده از طرف كاركنان را به صورت فردي يـا گروهي تقسيم ميكنند. در يك دسته بنـدي ديگـر پيشـنهادها را بـه دو گـروه كلـي پيشـنهادهاي محرمانه و غيرمحرمانه تقسيم ميكنند. در پيشنهادهاي غيرمحرمانه پيشنهاددهنده، مشخصات خود را بيان ميكند و در پيشنهادهاي محرمانه مايل به افشاي نام خود نيست.

معيارهاي پذيرش يك پيشنهاد قابل قبول

هر سازماني براي بررسي پيشنهادها و پذيرش آنها در نظام پیشنهادات معيارهاي خاص مطـابق بـا شـرايط و ويژگيهاي منحصر به فرد خود دارد، ولي به طور كل مهمترين معيارهاي پـذيرش يـك پيشنهاد به ترتيب زير ميباشد:

١ .تسهيل در كار ،آسانترشدن،حذف دشواري

2 .صرفه جويي در هزينه – زمان- انرژي و افزايش بهره وري

3 .بهبود روش هاي كاري در زمينه مسائل اداري ،آموزشي «مشـروط بـر آنكـه جـزء شـرح وظايف پست مورد تصدي نباشد »

4 .بهبود شرايط كار و رابط انساني(از قبيل،زيبا سازي و ساماندهي محيط كار،ايجـادانگيزه ، در بين كاركنان ، بهبود امور رفاهي و…..)

5 .پيشنهادهايي كه در راستاي بهبود وظايف شغلي فرد پيشنهاد دهنده باشد.

این مطلب را هم بخوانید: مدل گالوپ در دلبستگی کارکنان

www.hrzone.com