حسابرسی منابع انسانی

حسابرسی منابع انسانیحسابرسی منابع انسانی از دو جنبه با اهمیت است، یکی کسب اطمینان از صحت فرآیندهای مرتبط با وظایف واحد نیروی انسانی و دیگری توجه به معیارهای مورد استفاده در این فرآیندها.هر سازمان باید به طور مشخص فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان را مطابق برنامه های از پیش تعیین شده انجام دهد.این عمل مربوط به وجود و انجام درست فرآیند ارزیابی عملکرد است.اما این موضوع که کارکنان با چه معیارهایی مورد ارزیابی قرار می گیرند به موضوع دوم باز می گردد.حسابرسان داخلی باید به هر دو ا...
ادامه مطلب