فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانیفرهنگ سازمانی عبارت است از اندیشۀ مشترك اعضای یك سازمان كه آنها را از سازمان دیگر متمایز میكند. افراد یك سازمان دارای ارزشهای مشترك، عقاید، معیارهای مناسب برای رفتار، زبان مخصوص، رمزها و سایر الگوی فكری و رفتاری هستند و به طور خلاصه، فرهنگ سازمان الگویی از مقاصد مشترك افراد سازمان است.فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینكه برنامه های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه میكند.از اینرو هدف این برنامه ها تغییر و تحول فره...
ادامه مطلب