جانشین پروری

جانشین پروریجانشین پروری یک راهکار اثربخش برای تامین منابع انسانی مستعد و شایسته سازمان ها محسوب می شود.این راهکار زیرساخت لازم را برای تامین پست های حساس و کلیدی سازمان ها فراهم می کند.شناسایی و پرورش باعث حفظ تدوام رهبری کارآمد و اثربخش در سازمان می شود.فرآیند جانشین پروری چگونه است؟جانشین پروری یک فرآیند نظام یافته است و بدون رویکرد سیستمی کارایی نخواهد داشت.در طی فرآیند جانشین پروری خزانه استعدادهای مورد نیاز سازمان ایجاد می شود.سازمان ها با استقرار نظام جا...
ادامه مطلب