HR KAR

آموزش و مشاوره درحوزه مدیریت منابع انسانی

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک تغییرات رفتاری حاصله از نتایج از آموزش را اندازه گیری میکند و چهار سطح دارد.
سطح عکس العمل: ارزیابی میزان رضایت فراگیران با ابزارهایی چون پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه.
سطح یادگیری: ارزیابی میزان کسب دانش، نگرش و مهارت فراگیران با سه ابزار قبلی و آزمون عملکردی.
سطح رفتار: ارزیابی میزان بهبود رفتار در شغل و کاربری آموزش فراگرفته شده با پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه.
سطح نتایج: ارزیابی نتایج و منافع کسب شده برای سازمان توسط فراگیران با ابزار ارزیابی عملکرد.

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک
ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک

سطح عکس العمل

تشریح ارزیابی سطح نخست ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی کرک پاتریک راهنمایی‌های زیر را برای اجرای این سطح، ارائه می‌دهد: 1.آنچه را که قرار است یادگیرندگان پس از طی دوره‌ی آموزشی بدان نایل شوند، تعیین کنید. 2.یک فرم پرسشنامه با پرسش‌های بسته طراحی کنید. 3.بخشی را در فرم برای ارائه‌ی سایر نظرات و پیشنهادها اختصاص دهید و پیشنهاد دهندگان را تشویق کنید. 4.پاسخ‌های شرکت‌کنندگان را به درصد تبدیل کنید. 5.پرسش‌ها را به گونه‌ای طراحی کنید که منجر به پاسخ‌های دقیق و درست شوند. 6.برای پذیریش میزان موفقیت دوره، استاندارد (هدف) تعیین کنید. 7.اقدامات را در برابر استانداردها اندازه‌گیری کنید، سپس اقدام مناسب را انجام دهید. 8. اقدامات اصلاحی مناسبی برای بهبود تعیین کنید.

سطح یادگیری

 تشریح ارزیابی سطح دوم ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی کرک پاتریک درکتاب ارزیابی برنامه‌های آموزشی، راهنمایی‌های زیر را برای اجرای این سطح ارائه می ‌دهد: 1.از یک گروه کنترل (شاهد) استفاده کنید. 2.میزان دانش و مهارتی را که قرار است یادگیرندگان پس از طی دوره کسب کنند، پیش از اجرای دوره می‌بایستی ارزیابی کرد. برای اندازه‌گیری میزان دانش و یا گرایش، از پرسش‌های تشریحی و برای ارزیابی میزان مهارت از آزمون‌های عملکردی استفاده می‌شود. 3.صد درصد پاسخ‌ها را جمع‌آوری کنید. 4.از نتاج ارزیابی، برای اقدامات اصلاحی استفاده کنید.

سطح رفتار

تشریح ارزیابی سطح سوم ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی کرک پاتریک راهنمایی‌های زیر را برای اجرای این سطح ارائه می‌دهد : 1.از یک گروه کنترل استفاده کنید. 2.زمانی را برای اینکه رفتار یادگرفته شده در محیط واقعی کار رخ دهد، تخصیص دهید. (معمولاً بین ۳ تا ۶ ماه پس از طی دوره). 3.اگر دوره‌ی آموزشی، عملی(مهارتی) بوده ، عملکرد قبل و بعد را ارزیابی کنید. 4.با یک یا چند نفر از همکلاسی‌ها‌، سرپرست مستقیم، زیردستان و دیگر افرادی که رفتار یادگیرنده را مشاهده می‌کنند، مصاحبه یا نظرسنجی کنید. 5.صد درصد پاسخ‌ها را دریافت کرده، یا از روش نمونه‌ گیری استفاده کنید. 6.ارزیابی‌ها را در زمان‌های مناسب تکرار کنید. 7.در ارزیابی‌ها از رویکرد هزینه-فایده استفاده کنید.

سطح نتایج

تشریح ارزیابی سطح چهارم ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی کرک پاتریک این راهنمایی‌ها را برای اجرای این سطح بدین‌گونه ارائه می‌‌دهد : 1.در صورتی که دوره، عملی یا مهارتی است، از یک گروه کنترل استفاده کنید. 2.زمانی را برای اینکه نتایج به ثمر برسند تخصیص دهید. 3.در صورتی که دوره عملی یا مهارتی بوده، مهارت قبل و بعد از دوره را ارزیابی کنید. 4.ارزیابی‌ها را در زمان‌های مناسب تکرار کنید. 5.از رویکرد هزینه-فایده استفاده کنید. 6. اگر برای تایید اثربخشی دوره، مدارک منطقی وجود ندارد به مدارکی که دارید، بسنده کنید

این مطلب را هم بخوانید: منتورینگ در مدیریت منابع انسانی

www.managementstudyguide.com