کارمندیابی

کارمندیابیکارمندیابی فرآیندی است که طی آن سازمان افرادی که بالقوه توانایی انجام وظایفی که سازمان قصد محول کردن آنان را دارد می شناسد و موجبات جذب آنان فراهم میشود.درحقیقت بین برنامه ریزی و انتخاب کارکنان جدید تفاوت وجود دارد. یعنی اهداف کارمندیابی (ترغیب افراد واجد شرایط به منظور درخواست برای مشاغل) و انتخاب (تصمیم گیری در مورد متقاضیانی که بهترین تناسب را دارند) متفاوت می باشد و باید به طور جداگانه اجرا شوند.مراحل کارمندیابی :تعیین تعداد و نوع نیروی مورد نیاز.نوشتن شرح شغل/سمت...
ادامه مطلب