جامعه پذیری کارکنان

جامعه پذیری کارکنان
جامعه پذیری کارکنانجامعه پذیری کارکنان فرآیندی است که افراد تازه وارد و بیگانه بر اثر آن به فردی خودی و عضوی موثر برای سازمان تبدیل می شوند. در واقع فرآیند جامعه پذیری به عنوان ابزاری است که از طریق آن سازمان می کوشد تا افراد خود را با فرهنگ حاکم بر سازمان وفق دهد یا از طریق آن اعضاء جدید، ارزش ها، هنجارها، خط مشی ها و رویه های سازمانی را بشناسند؛ این فرآیند با انتخاب کارکنان شروع می شود.فرآیند جامعه پذیریجهت آشناسازی و اجتماعی کردن کارکنان فرآیندی طی می شود تا کارکنان خود را با ف...
ادامه مطلب