مدل بلوغ قابلیت کارکنان PCMM

مدل بلوغ قابلیت کارکنانمدل بلوغ قابلیت کارکنان ، نقشه مسیر و راهنمایی است برای تشخیص، طراحی و پیاده سازی و اجرای فرایندهای مرتبط با منابع انسانی که به گونه‌ای مستمر منجر به ارتقای قابلیتهای منابع انسانی می‌شود.بر پایه فعالیت‌های انجام شده در مواردی مانند نیروی انسانی، مدیریت دانش و توسعه سازمانی، مدل بلوغ قابلیت کارکنان PCMM در فرآیند مدیریت و بهبود نیروی کار یاری می‌رساند.این شرکت‌ها با کمک این مدل قادر خواهند بود سطح بالندگی (بلوغ) عملکرد نیروهای کار خود را مشخص نموده و برنامه‌...
ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی، عبارتست از مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با هدفهای کوتاه مدت و بلندمدت استراتژیک سازمان برای بهبود عملکرد آن و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف پذیري و خلاقیت را تقویت کرد.هدفهاي سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی متاثر از هدفهاي استراتژیک هر موسسه است.از هر سیستم مدیریت منابع انسانی انتظارمی رود که در توجه به منافع سازمان، منافع کارکنان را نیز ملحوظ دارد.اقدامات پراکنده سازمانها در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی، می تواند با استراتژیهاي...
ادامه مطلب

استاندارد 34000 در مدیریت منابع انسانی

استاندارد ۳۴۰۰۰استاندارد 34000مدیریت منابع انسانی یکی از دغدغه‌های اصلی همه مدیران ارشد سازمان‌هاست و برای مدیریت موثر منابع انسانی انوع روش‌ها به کار گرفته می‌شود تا بهره‌ وری منابع انسانی ارتقا یابد.کوچک‌سازی، بازآرایی و مهندسی ساختار سازمانی، مهندسی مجدد فرآیندها، مدیریت دانش، برنامه‌های مشارکت کارکنان، برنامه‌های ارتباط با مشتری، برنامه‌های تسهیم سود، آموزش، مدیریت عملکرد، فرآیند بازخور، طراحی شغل، گردش شغلی، کار تیمی، کار انعطاف پذیر، تسهیم شغل، تنوع آموزی، منتورینگ، حساب...
ادامه مطلب