افزایش بهره وری کارکنان

افزایش بهره وری کارکنانافزایش بهره وری کارکنان در وهله نخست عبارتست از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی،تسهیلات و ... به نحو علمی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازار، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزد های واقعی بطوریکه به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد.انجام درستِ کارهای درست این یعنی بهره‌ وریطبق فرمول، بهره وری  شامل دو قسمت است: بهره‌ وری= اثربخشی+ کاراییاثربخشی تعیین اهداف درست و رسیدن به آنهاست. کارایی با منابع کمتر و سرعت بیشتر ...
ادامه مطلب