مدل‌ گالوپ دردلبستگی کارکنان به کار و سازمان

مدل‌ گالوپ دردلبستگی کارکنانمدل‌ گالوپدر مدل گالوپ در دلبستگی کارکنان روی 4 عمل مهم سازمانی تاکید شده است:مدل گالوپ در دلبستگی کارکنان عمل اول:روشن بودن، منطقی بودن و متناسب بودن انتظارات متقابل فرد و سازمان (شغل)،به این معنی که انتظارات، سازمان، شغل و مدیر از فرد شفاف و روشن باشد، فرد (شاغل) نیز بتواند انتظارات و خواسته‌های خود را از سازمان، شغل یا مدیرش تامین کند و طرفین از فرصتی مناسب و مشارکتی برای گفتگو و توافق در مورد این انتظارات برخوردار باشند. به عبارت دیگر، روشن نب...
ادامه مطلب