امور رفاهی کارکنان در مدیریت منابع انسانی

امور رفاهی کارکنان
امور رفاهی در مدیریت منابع انسانیامور رفاهی کارکنان حیطه گسترده‌ای دارد که اثرات متفاوتی بر انگیزش کارکنان دارند. شناخت ابعاد خدمات رفاهی که در افزایش عملکرد مؤثر است، نقش مهمی در ارتقاء عملکرد کارکنان خواهد داشت. عملکرد کارکنان نقش مهمی در بهره‌ وری سازمان‌ها دارد. عملکرد کارکنان تحت تأثیر حوزه گسترده‌ای از عوامل فردی و سازمانی قرار دارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد خدمات رفاهی هر سازمان است که با افزایش انگیزه کارکنان نقش مهمی در بهبود عملکرد آنان دارد.برنامه هایی برای امور رفاهی ک...
ادامه مطلب