مدلهای ارزشیابی مشاغل

مدلهای ارزشیابی مشاغل
مدلهای ارزشیابی مشاغلمدلهای ارزشیابی مشاغل و انتخاب روش آن معمولا یکی از مسائلی است که باعث سردرگمی متولیان امور نیروی انسانی می گردد. طبعا برگزیدن روش مناسب ارزیابی در درجه اول به نوع سازمان و فعالیت آن بستگی تام دارد و از طرف دیگر روش انتخابی حتی الامکان باید مورد تائید و توافق کارکنان سازمان نیز قرار بگیرد.در بهترین شرایط، ضرایب خاصی جهت اعمال در موارد خاص در نظر گرفته می شود که عمدتا در اختیار مدیر عامل شرکت قرار دارد و او در چنین شرایطی با اعمال این ضرایب حقوق یا پاداش افراد م...
ادامه مطلب