مسیر شغلی کارکنان

مسیر شغلی کارکنان شاخه اي جديد در مديريت منابع انساني است که با اين هدف بيان شده: سلسله مشاغلي که افراد در سازمان بعهده مي گيرند نبايد اتفاقي و تصادفي باشد، بلکه مسير شغلي فرد در سازمان مي بايست بر اساس منطقي درست و بنا به هدفي معين طرح ريزي گردد.مدیریت مسیر شغلی کارکنانمدیریت کارراهه همانند مفهوم کارراهه دارای مفاهیم متعددی است: در یک تعریف مدیریت کارراهه را فرآیندی توصیف می کنند که از طریق آن افراد استراتژی ها و اهداف مسیر شغلی شان را توسعه داده، اجرا و نظارت می کنند. در تعریف دیگری ...
ادامه مطلب