چرخش شغلی

چرخش شغلی روشی موثر در توسعه منابع انسانی سازمان هاچرخش شغلی به اين معنا مي باشد که افراد را از سمت هاي فعلي خود به پست و مسئوليت ديگري منتقل نماييد.در واقع چرخش شغلی يک ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ .چرخش شغلی عبارت است از جابجاي كاركنان در مشاغل مشابه و در زمان مشخص چرخش شغلی معمولاٌ به منظور افزايش روحيه و كاهش نارضايتي در مشاغل ساده به كار گرفته مي شود در برنامه ريزي چرخش شغلی كاركنان به صورت دوره اي در مشاغل ساده و مشابه تعويض شغل مي دهند جابجايي شغل، خستگي و يكنواختي در مشاغل ساده را كاه...
ادامه مطلب