مدیریت استعداد

مدیریت استعدادمدیریت استعداد شناختن نیروهای مستعد سازمان برای پرورش هدفمند آنها در راستای نیازهای سازمانی به منظور تامین مشاغل کلیدی و مدیریتی شرکت است. همه سازمان ها برای ادامه بقای خود و اجرای صحیح برنامه های توسعه ای خود نیازمند این هستند که تعدادی از نیروها را بر اساس شایستگیهای تعیین شده شناسایی کنند، پرورش دهند و آماده کنند تا مسئولیت های بزرگتری را در سازمان بپذیرند.مدیریت استعداد در حقیقت به عنوان تعهد یک سازمان به استخدام و به کارگیری، حفظ و بهبود با استعدادترین و ماهرترین نیر...
ادامه مطلب