غنی سازی شغل

غنی سازی شغلغنی سازی شغل از سوی فردریک هرزبرگ ساخته شد که بر پایۀ پژوهش وی در عامل های برانگیزاننده و نگهداری استواراست. غنی سازی شغل یعنی آنکه برانگیزنده های بیشتری به کار افزوده میشود تا آن را دلچسب تر و سود بخش تر سازد گر چه این عبارت هم اکنون هر کوششی را که برای در خور انسان کردن کار به عمل می آید، در برمی گیرد غنی سازی شغل به گسترش عمودی مشاغل اطلاق می شود.این روش میزان کنترل کارگر بر  برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی کار را افزایش می دهد.یک شغل غنی شده وظایف را به گونه ا...
ادامه مطلب