ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک
ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریکارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک تغییرات رفتاری حاصله از نتایج از آموزش را اندازه گیری میکند و چهار سطح دارد. سطح عکس العمل: ارزیابی میزان رضایت فراگیران با ابزارهایی چون پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه. سطح یادگیری: ارزیابی میزان کسب دانش، نگرش و مهارت فراگیران با سه ابزار قبلی و آزمون عملکردی. سطح رفتار: ارزیابی میزان بهبود رفتار در شغل و کاربری آموزش فراگرفته شده با پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه. سطح نتایج: ارزیابی نتایج و منافع کسب شده بر...
ادامه مطلب