o رزومه و سوابق کاری - HR KAR

HR KAR

آموزش و مشاوره درحوزه مدیریت منابع انسانی

رزومه و سوابق کاری

گروه HRKAR افتخار همکاری با مجموعه های زیر را در کارنامه کاری خود دارد:

رزومه و سوابق کاری

1- همکاری با شرکت آوند انرژی در خصوص مشاوره در فرآیند جذب و استخدام و جامعه پذیری

2- همکاری با شرکت انتخاب سنتر در خصوص مشاوره در فرآیند جذب و استخدام و گزینش نیرو

3- همکاری با شرکت بالن دکوراتیو در خصوص مشاوره در فرآیند جبران خدمات و طراحی سیستم حقوق و دستمزد

4- همکاری با شرکت بیمه ملت در خصوص مشاوره در کلیه فرآیندهای منابع انسانی