HR KAR

آموزش و مشاوره درحوزه مدیریت منابع انسانی

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره منابع انسانی در گروه HRKAR به صورت فردی یا سازمانی صورت می پذیرد. امروزه از نیروی انسانی یک سازمان به عنوان مهم‌ترین دارایی آن یاد می‌کنند. اهمیت این دارایی باعث شده تا مدیران سازمان‌ها برای جذب و استخدام، نگهداشت، طراحی سیستم حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان خود برنامه‌ریزی ویژه‌ای را در نظر بگیرند. این اهمیت باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها برای طراحی سیستم مناسب منابع انسانی از مشاور منابع انسانی بهره بگیرند.

مشاوره در مدیریت منابع انسانی

گامهای اجرایی در مشاوره منابع انسانی HRKAR :    

گام‌های اجرایی برای ارائه خدمات مشاوره منابع انسانی بسته به نوع سازمان کارفرما و خدمات درخواستی متفاوت می‌باشد اما به صورت کلی شامل مراحل زیر می باشد:

1- تشکیل جلسات با کارفرما جهت شناسایی نیازمندی‌ها و آشنایی کامل با سازمان

2- عارضه‌یابی و ارائه طرح پیشنهادی از سوی مشاور به کارفرما؛

3- در صورت پروژه ای بودن کار ، تشکیل تیم پروژه ؛

4- پیاده ‌سازی فازهای مختلف پیشنهادی و ارائه گزارش پیشرفت کار؛

5- آموزش و تحویل دستاوردهای پروژه به کارفرما؛

6- پشتیبانی سازمان جهت اجرایی کردن فرآیندهای طراحی شده

گروه HRKAR در زمینه مشاوره به صورت فردی و سازمانی در حوزه های مختلف منابع انسانی آماده همکاری به صورت پروژه و با عقد قرارداد می باشد.

برخی از موضوعات مشاوره مدیریت منابع انسانی

1- شناخت وضع موجود شرکت بر اساس ارزیابی، مساله یابی و عارضه یابی نظام‌مند مانند مدل ۳۴۰۰۰ تعالی منابع انسانی

2- طراحی یا بازطراحی ساختار سازمانی با روش‌های سازمان‌دهی نیروهای انسانی و رویکردهای طراحی ساختار سازمانی

3- ایجاد تفکر و نگاه استراتژیک به منابع انسانی و چگونگی رویکرد به مدیریت استراتژیک منابع انسانی نزد مدیران ارشد و میانی سازمان

4- تجزیه و تحلیل و طراحی شغل و رتبه بندی و طبقه بندی مشاغل

5- برآورد میزان نیاز به نیروهای انسانی و انجام برنامه ریزی نیروهای انسانی در مقاطع مختلف

6- ایجاد مکانیزم های موثر برای جذب و استخدام نیروی انسانی واجد شایستگی و صلاحیت

7- طراحی رویه انجام فعالیت های اصلی فرآیند آموزش شامل نیازسنجی، طراحی برنامه آموزشی و اجرای تقویم آموزشی و تدوین مستندات مورد نیاز و گزینش روش ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی

8- طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی و مدیریت عملکرد نیروی انسانی

9- برنامه ریزی پیاده سازی نظام پیشنهادات

10- تعیین رویکردهای توانمندسازی و بهسازی منابع انسانی و به کارگیری رویه های اثربخش رایج آن

11- طراحی رویه ها و مکانیزم های مناسب انگیزش نیروهای انسانی سازمان با توجه به بافت و ماهیت سازمان

12- اجرای رویه های ممیزی و بهبود سطح ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای کارکنان

13- شناسایی مولفه های اساسی فرهنگ سازمانی و تدوین فرهنگ سازمانی و رفتارسازمانی با توجه به اهداف و رسالتهای مجموعه

14- پیاده سازی سیستم مدیریت دانش سازمانی در حوزه مدیریت منابع انسانی

15- تدوین مدل شایستگی و برقراری سیستم مدیریت استعداد