مدل‌ گالوپ دردلبستگی کارکنان به کار و سازمان

مدل‌ گالوپ در مدل گالوپ در دلبستگی کارکنان روی 4 عمل مهم سازمانی تاکید شده است: مدل گالوپ در دلبستگی کارکنان عمل اول: روشن بودن، منطقی بودن و متناسب بودن انتظارات متقابل فرد و سازمان (شغل)،به این معنی که انتظارات، سازمان، شغل و مدیر از فرد شفاف و روشن باشد، فرد (شاغل) نیز بتواند انتظارات […]

ادامه مظلب