امور رفاهی کارکنان

امور رفاهی کارکنان در مدیریت منابع انسانی

امور رفاهی کارکنان حیطه گسترده‌ای دارد که اثرات متفاوتی بر انگیزش کارکنان دارند. شناخت ابعاد خدمات رفاهی که در افزایش عملکرد مؤثر است، نقش مهمی در ارتقاء عملکرد کارکنان خواهد داشت. عملکرد کارکنان نقش مهمی در بهره‌ وری سازمان‌ها دارد. عملکرد کارکنان تحت تأثیر حوزه گسترده‌ای از عوامل فردی و سازمانی قرار دارد. یکی از […]

ادامه مظلب