ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک تغییرات رفتاری حاصله از نتایج از آموزش را اندازه گیری میکند و چهار سطح دارد. سطح عکس العمل: ارزیابی میزان رضایت فراگیران با ابزارهایی چون پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه. سطح یادگیری: ارزیابی میزان کسب دانش، نگرش و مهارت فراگیران با سه ابزار قبلی و آزمون عملکردی. سطح […]

ادامه مظلب