روابط کار

روابط کار مبحثی است که در سازمان های دولتی و خصوصی اهمیت ویژه ای دارد. به طوری که سازمان های دولتی، شرکت ها و کارگاه های وابسته به دولت، و همچنین کارگاه ها و کارخانه های بخش خصوصی با این مفهوم سر و کار دارند.روابط کار، آنگونه که در متون مدیریت آمده، عبارت است از چگونگی تنظیم روابط کارگر و کارفرماو با توجه به اینکه این روابط از زمان ورود افراد به سازمان تا جدا شدن و حتی بعد از جدا شدن آنها از سازمان مورد توجه است،تمام تدابیری را که در قلمرو بحث مدیریت منابع انسانی مطرح است شامل ...
ادامه مطلب