آیین نامه انضباطی

آیین نامه انضباطی به منظورآگاه سازی کارکنان با ارزش های موسسه و ایجاد محیطی سالم و منظم در جهت بالا بردن سطح کیفی خدمات و رعایت حقوق انسانی و شئونات اخلاقی، با توجه به مقررات قانون کار و آیین نامه هاي مربوطه تنظیم می گردد.تعاریف در آیین نامه انضباطیانضباط: هرگونه اقدام، عمل و رفتاري که موجب اجراي مقررات فرهنگی و اجتماعی و ارزش هاي تعالی سازمانی شود و همچنین باعث بالارفتن روحیه همکاري و نهایتاً اجراي صحیح امور محوله شده و دستیابی به اهداف سازمانی را با رعایت مقررات پرسنلی در محیط کار...
ادامه مطلب