HR KAR

آموزش و مشاوره درحوزه مدیریت منابع انسانی

آیین نامه انضباطی

آیین نامه انضباطی به منظورآگاه سازی کارکنان با ارزش های موسسه و ایجاد محیطی سالم و منظم در جهت بالا بردن سطح کیفی خدمات و رعایت حقوق انسانی و شئونات اخلاقی، با توجه به مقررات قانون کار و آیین نامه هاي مربوطه تنظیم می گردد.

تعاریف در آیین نامه انضباطی

انضباط: هرگونه اقدام، عمل و رفتاري که موجب اجراي مقررات فرهنگی و اجتماعی و ارزش هاي تعالی سازمانی شود و همچنین باعث بالارفتن روحیه همکاري و نهایتاً اجراي صحیح امور محوله شده و دستیابی به اهداف سازمانی را با رعایت مقررات پرسنلی در محیط کار فراهم آورد.

تخلفات: منظور از تخلفات، آن دسته از اعمالی است که موجبات اختلال و بی نظمی در محیط موسسه را فراهم آورد و یا به عبارتی دیگر هرگونه تقصیر در انجام و یا عدم انجام وظایف محوله و یا اقدام عمدي که موجب نقض مقررات انضباطی و ایجاد اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی خدمات، افزایش ضایعات، ضرر و زیان به اموال و دارایی موسسه و نقض شئونات اخلاقی و اسلامی شود، اطلاق می گردد.

تصمیمات: عبارت است از انتخاب تنبیهات متناسب با مراتب تخلف یا سرپیچی از مقررات انضباطی که توسط کمیته انضباطی معین و از طریق واحد منابع انسانی موسسه به اجرا گذاشته خواهد شد.

غیبت غیرموجه: به مواردي اطلاق می شود که پرسنل بدون اجازه و تایید مدیریت مجموعه یا نماینده او تمام وقت در محل کار حاضر نشود.

کسر کار: هرگونه عدم ثبت ورود و خروج، تاخیر و تعجیل که بدون دریافت مجوزهای لازم صورت گیرد.

دامنه کاربرد آیین نامه انضباطی

این آیین نامه براي کلیه کارکنان شاغل در مجموعه قابل اجرا می باشد.

مسئولیت ها در آیین نامه انضباطی

مسئولیت نظارت بر اجرایی شدن مفاد این آیین نامه بر عهده مدیریت واحد منابع انسانی می باشد.

آیین نامه انضباطی

روش اجرای آیین نامه انضباطی

فصل اول : تشکیل کمیته انضباطی و ضوابط مربوط به آن

ماده 1:

به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی، کمیته ای تحت عنوان کمیته انضباط کار مرکب از اعضاي زیر تشکیل خواهد شد.

الف: دو نفر نماینده کارفرما (یک نفرآشنا به مسائل حقوقی ترجیحا لیسانس حقوق)

ب: دو نفر نماینده کارکنان با رای گیری از میان کارکنان

ج: یک نفر نماینده از میان سرپرستان به انتخاب سرپرستان

د: مدیر واحد مربوطه یا نماینده ایشان(بدون داشتن حق رای)

تبصره 1: منظور از سرپرستان، کسانی هستند که تحت هر عنوان، مسئولیت اداره یک یا چند پرسنل را بر عهده داشته باشند.

تبصره 2: در هنگام انتخاب نمایندگان، افرادي نیز به عنوان اعضاي علی البدل تعیین می شوند که درصورت قطع رابطه عضو اصلی، براي باقیمانده دوره، حسب مورد، جایگزین می گردند.

ماده 2:

کمیته انضباط کار در اولین جلسه از بین اعضاي خود، یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر به عنوان دبیر انتخاب نموده که کلیه مکاتبات و دعوتنامه ها توسط دبیر کمیته انجام می پذیرد و در دعوتنامه ها دستور جلسه نیز قید می گردد.

ماده 3:

اعضاي کمیته انضباط کار علاوه بر تابعیت ایرانی و تدین به دین مبین اسلام و تعهد به نظام و قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، باید داراي مدرك تحصیلی کاردانی و بالاتر، با بیش از 30 سال سن و بیشتر از 2 سال سابقه کار باشند.

علاوه بر موارد فوق ، برخی از ویژگیهای اعضای کمیته انضباط کار عبارتند از:

  • عدالت و انصاف
  • قدرت تصمیم گیری
  • رازداری
  • شجاعت و قاطعیت
  • صبر و شکیبایی
ماده 4:

مدت عضویت اعضاي کمیته انضباط کار در کمیته 2 سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

ماده 5:

جلسات کمیته با حضور حداقل 3 عضو(حداقل یک نفر نماینده کارفرما) رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

برای تصمیم گیری در مورد تخلفات طبقه سوم و چهارم اتفاق نظرحداقل سه نفر الزامی است.

تبصره 1: چنانچه یکی از اعضای کمیته چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی بدون عذر موجه از حضور در جلسات در یک بازه یک ساله، خودداری نماید، این عمل وی به منزله استعفاء تلقی شده و عضو علی البدل برای دوره باقیمانده جایگزین خواهد شد.

تبصره 2: در صورتی که هر یک از اعضاي کمیته انضباط کار مرتکب تخلفات مندرج در این آیین نامه گردد، عضویت او در کمیته لغو شده و بر اساس این آیین نامه به تخلف ایشان رسیدگی شده و یک نفر از اعضاي علی البدل جانشین وی خواهد شد.

ماده6 :

انجام وظیفه در کمیته انضباط کار با حفظ سمت شغلی می باشد.

ماده 7:

صورتجلسه مذاکرات و تصمیمات کمیته در دفتر ویژه اي ثبت و به امضاي افراد حاضر در جلسه می رسد و در کمیته نگهداري می شود.

تصمیمات کمیته انضباط کار در چهار نسخه تنظیم و به ترتیب زیر ابلاغ می گردد:

الف- یک نسخه جهت اطلاع رسانی به فرد متخلف

ب- یک نسخه براي اطلاع کارفرما ( مدیر عامل یا نماینده ایشان) و درج در پرونده پرسنلی

ج- یک نسخه براي نگهداری در بایگانی کمیته انضباط کار

د- یک نسخه براي اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه براساس نظر کمیته انضباط کار و تایید کارفرما

ماده 8 :

تصمیمات کمیته باید مطابق با قانون کار و آیین نامه ها و مقررات مربوط باشد.

فصل دوم : مقررات انضباطی و تخلفات

ماده 9: طبقات تخلفات در آیین نامه انضباطی به قرار زیر است:

الف- طبقه اول

1- کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محوله

2- عدم رعایت شئونات اسلامی، شغلی و اداری و پوشش مناسب مجموعه

3- امتناع از حضور در دوره هاي آموزشی و غیبت غیر موجه در حین گذراندن دوره هاي آموزشی

4- قصور در حفظ وجوه، اموال و اسناد که منجر به خسارت موسسه گردد.

5- تعطیلی خدمت در خلال ساعات موظف کاري از قبیل (خوابیدن، مکالمه تلفنی شخصی بیش از حد متعارف و …)

6- استعمال دخانیات در محیط کار

7- تحمیل هر نوع کار غیر مرتبط یا شخصی به کارکنان

8- باز کردن غیرمجاز پاکت ها و مرسولات پستی

ب- طبقه دوم

1- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور آن ها بدون دلیل موجه

2- تبعیض و یا روابط غیر کاري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

3- سرپیچی از اجراي دستور مقام مافوق در حدود وظایف کاري

4- ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور کاري

5- سوء استفاده از مقام، موقعیت یا شئون شغلی

6- عدم استفاده از وسایل ایمنی و حفاظت فردي در شغل مربوطه

7- عدم رعایت اصول ایمنی در کار

8- هر گونه ضرب و جرح و نزاع در محل کار

9- هر گونه رفتار خلاف ادب و نزاکت، فحاشی، توهین، بی حرمتی، تهمت، افترا و هتک حیثیت نسبت به همکاران و مشتریان

10- عدم ثبت ورود و خروج، تاخیر یا تعجیل بنا بر گزارشات واحد منابع انسانی بیشتر از سه مورد

ج- طبقه سوم

1- جعل یا دست بردن در اسناد و اوراق و یا استفاده از سند مجعول

2- استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در محل کار یا اعتیاد به آنها

3- گرفتن هر گونه رشوه جهت انجام امور مربوطه، خارج از ضوابط موسسه

4- هر نوع استفاده غیر مجاز از اموال موسسه یا مشتري

5- هر نوع تصاحب غیر مجاز اموال موسسه یا مشتري

6- توقیف، اختفاء، معدوم کردن غیر مجاز پاکت ها و مرسولات پستی

7- استراق سمع، فیلمبرداری و غیره بدون اخذ مجوزهای مورد نیاز

8- افشای اسرار و اسناد محرمانه کاري

9- وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیر قانونی

10- هر گونه سوء استفاده از اعتماد مشتریان و همکاران

11- دزدی و سرقت از موسسه، کارکنان و مشتریان

12- ارتکاب هر گونه فعل یا ترک فعل که طبق قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده باشد

13- ارائه مدارك تقلبی و جعلی جهت استخدام و یا در جریان استخدام و اشتغال جهت برخورداري از مزایای جبران خدمات

14- افعال عمدي، اهمال یا قصوري که موجب بروز حوادث و یا آسیب دیدن سیستم ها و یا اموال موسسه شود.

15- غیبت غیر موجه

د- طبقه چهارم

1- اختفاء، نگهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی

2- عضویت در سازمان هایی که مرام نامه یا اساس نامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و فعالیت به نفع آن ها با تایید مراجع ذيصلاح

3- عضویت در گروه هاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آن ها با راي مراجع قانونی

4- تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب، تظاهرات غیر قانونی و تحریک پرسنل به اعتراضهای درون سازمانی و غیرقانونی

فصل سوم: تنبیهات در آیین نامه انضباطی

ماده 10: نوع تصمیم کمیته انضباط کار به ترتیب عبارتند از:

الف- تذکر کتبی با درج در پرونده برای بار اول

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده برای بار دوم

ج- اخطار

چ- توبیخ

ح– تعهد

د- عدم پرداخت 50 درصد پاداشها و مزایای قانونی از …. ماه لغایت ……. ماه(حداکثر 2 سال)

ذ- عدم پرداخت تمام پاداشها و مزایای قانونی از …… ماه لغایت ……. ماه (حداکثر 2 سال)

ر- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای بالاتر از ….. ماه لغایت ….. ماه (حداکثر 2 سال)

ز- عدم پرداخت مزد و مزایای جانبی قانونی و مزد روز جمعه به نسبت تاخیر،تعجیل یا غیبت غیر موجه.

ژ-عدم پرداخت حق بیمه به نسبت تاخیر، تعجیل یا غیبت غیر موجه

ه- اخراج با رعایت ماده 27 قانون کار

تبصره 1: در خصوص تخلفات طبقه سوم و چهارم، علاوه بر تصمیمات مقتضی، اعمال تنبیهات می بایست همراه با تذکر کتبی با درج در پرونده باشد.

تبصره 2: کمیته با رای اکثریت و بر اساس تخلف صورت گرفته می تواند مجموع تصمیمات در نظر گرفته شده در هر مرتبه را بر اساس طبقه اعمال نماید.

ماده 11:

کمیته انضباط کار پس از رسیدگی به تخلف یا تخلفات همکاران در صورت احراز در مورد هر پرونده صرفاً یکی از تصمیمات فوق را اعمال خواهد نمود و چنانچه تخلفات احراز شده از طبقات مختلف باشد، تصمیمات مقرر در طبقه بالاتر منظور می گردد.

ماده 12:

هرگاه پرسنلی مرتکب تخلفی شود و به موجب تصمیم کمیته انضباط کار محکومیت یابد و تخلف وی از طبقه اول بوده و از تاریخ محکومیت به مدت …….. ماه مرتکب تخلف اداری نشود یا از طبقه دوم بوده و از تاریخ محکومیت به مدت …….. ماه مرتکب تخلف اداری نشود ویا طبقه سوم بوده و از تاریخ محکومیت به مدت …….. ماه مرتکب تخلف اداری نشود، سابقه مذکور جزء مراتب تخلفاتی وی محسوب نشده و از پرونده اداری وی حذف می گردد.

فصل چهارم: حضور و غیاب در آیین نامه انضباطی

ماده13:

ساعات کار در مجموعه مطابق ماده 51 قانون کارجمهوری اسلامی ایران و براساس 44 ساعت در هفته می باشد.

ماده 14:

تاخیر در ورود و تعجیل در خروج: ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر تاخیر محسوب می گردد. خروج از محل خدمت بدون ثبت مجوز در سیستم تعجیل محسوب گردیده و هر دو بنا بر آیین نامه حضور و غیاب، مشمول کسر حقوق می گردد.

ماده 15:

ثبت ورود و خروج: کلیه کارکنان موظفند ورود و خروج خود را در سیستم مربوطه ثبت نمایند.

وظیفه کنترل این موضوع، مخصوصا کنترل ثبت خروج با واحد انتظامات می باشد.

ماده 16:

مرخصی: کلیه کارکنان حق استفاده از مرخصی مطابق با قانون کار را دارا می باشند.

دریافت مجوز از مدیر واحد قبل از اعزام به مرخصی و ثبت مرخصی در سیستم حضور و غیاب الزامی است.

ماده 17:

ماموریت: کلیه کارکنان در صورت نیاز به ماموریت ساعتی یا روزانه می بایست مجوز مربوطه را در سیستم حضور و غیاب ثبت نموده و تاییدات لازم را اخذ نمایند.

ماده 18:

کنترل کارکرد: هر یک از کارکنان موظفند درخواست مجوزهای مربوط به حضور و غیاب خود را بصورت روزانه در سیستم ثبت نمایند.

ماده 19:

ساعات صبحانه، ناهار و نماز: زمان صرف صبحانه از ساعت 7:30 الی 8:00 (به مدت 15 دقیقه) و زمان صرف ناهار و نماز برای کلیه پرسنل از ساعت 12:30 لغایت 14:30 (حداکثر به مدت 30 دقیقه برای ناهار و 15 دقیقه برای نماز) می باشد. ضمنا مدیران و مسئولین واحدها و یا کلیه کارکنانی که مراجعین یا تماس های برون سازمانی دارند باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که همیشه به تناسب حجم فعالیتهای واحد، نفراتی برای پاسخگویی حضور داشته باشد.

تبصره 1: در ایام ماه مبارک رمضان خوردن و آشامیدن در محل موسسه ممنوع بوده و صرفا جهت کارکنانی که دارای عذر شرعی می باشند، صرف غذاهای سرد و بدون بو در مکانهای مشخصی که توسط واحد منابع انسانی موسسه تعیین می گردد بلامانع خواهد بود.

ماده 20:

غیبت غیرموجه: هر گونه عدم حضور در زمان های کاری بدون تایید مدیر واحد و ثبت مرخصی، غیبت غیر موجه محسوب شده و مطابق با آیین نامه حضور و غیاب و بر اساس ضوابط و قوانین موسسه از حقوق و مزایای کارکنان ذیربط کسر خواهد شد.

ماده 21:

مسئولیت تعیین و اقدام درخصوص غیبت های غیر موجه و ثبت موارد کسرکار در شروع، حین و اتمام کار وفق مقررات موسسه با واحد منابع انسانی بوده و این واحد موارد فوق را تا اعلام به کمیته انضباط کارجهت تصمیم گیری، اعمال می نماید.

فصل پنجم: رسیدگی در آیین نامه انضباطی

ماده 22:

در صورت وقوع تخلف، موارد از طریق سرپرست، مدیر و یا هر شخصی که عملاً تخلفی در سازمان درخصوص موارد ذکر شده مشاهده نماید و با ارائه ادله کافی به مدیریت ارشد یا نماینده تفویض شده ایشان مطرح و در صورت لزوم، مساله را براي تصمیم گیري به کمیته انضباط کار ارجاع می نماید. اعضای کمیته انضباط کار، تشکیل جلسه داده و تخلف را بررسی می نمایند.

ماده 23:

کمیته انضباط کار، موارد تخلف را تعیین و جهت ابلاغ در اختیار دبیر کمیته می گذارد.

تبصره 1: دبیر کمیته انضباط کار موظف است، موارد اعلامی توسط کمیته انضباط کار را حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری به همکار ابلاغ نماید.

ماده 24:

هرگاه رسیدگی به تخلفات پرسنل به تشخیص کمیته انضباط کار مستلزم استفاده از نظر کارشناسی و یا بازرسی باشد، موضوع حسب مورد به کارشناس ذیربط ارجاع می شود.

ماده 25:

چنانچه پرسنل به سبب شکایت کارفرما از سوي مراجع قضایی بازداشت گردد، در مدت بازداشت، قرارداد وي به حال تعلیق درمی آید.و کارفرما مکلف است در ایام تعلیق تا تعیین تکلیف از سوي مراجع ذي صلاح، براي رفع احتیاجات خانواده او، حداقل 50 درصد حقوق ماهیانه وي را به صورت علی الحساب پرداخت نماید.

اگر این بازداشت در مراجع مذکور منتهی به محکومیت نشود، مدت تعلیق جزء سابقه خدمت وي محسوب و حقوق و مزایاي کامل به او پرداخت می گردد. و در صورت احراز محکومیت و قطع همکاری، علی الحساب پرداخت شده از سایر مطالبات وی هنگام تسویه حساب کسر خواهد شد. 

ماده 26:

شخص متخلف می تواند ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ ابلاغ موارد اعلامی، دفاعیه خود را کتباً به دبیر کمیه انضباط کار ارائه نماید.

این مدت در صورت تقاضاي مهلت، بنا به تشخیص کمیته انضباط کار تا پنج روز دیگر قابل تمدید می باشد.

تبصره 1: در صورتی که متخلف جهت دفاع، درخواست مدارك نماید، کمیته انضباط کار مکلف است مدارك مزبور را در اختیار وي قرار دهد.

تبصره 2: چنانچه شخص متخلف در مهلت مقرر، دفاعیه خود را ارائه ننماید، کمیته انضباط کار بر اساس مدارك موجود به موارد تخلف رسیدگی می نماید.

ماده 27:

کمیته انضباط کار مکلف است، متخلف را براي حضور در تمام جلسات رسیدگی دعوت نماید. عدم حضور متخلف مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

تبصره: وقت جلسه باید طوري تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه، کمتر از پنج روز نباشد.

در صورت وجود دلایل توجیهی و قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته،وقت دیگري تعیین می گردد.

فصل ششم: اتخاذ تصمیم، ابلاغ و اجراي تصمیم در آیین نامه انضباطی

ماده 28:

کمیته انضباط کار پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه به دفاعیات متخلف پس از تشخیص نوع تخلف با در نظر گرفتن مواردي از جمله میزان زیان وارده، آثار سوء اجتماعی و اداري، وجود یا فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت و سوابق همکار به طور مستدل و مستند اتخاذ تصمیم می نماید.

تبصره: در صورتی که کمیته انضباط کار بر اساس مدارك موجود، ارتکاب تخلف از سوي متخلف را احراز نکند، او را تبرئه می نماید.

ماده 29:

دبیر کمیته انضباط کار موظف است، تصمیمات کمیته انضباط کار را حداقل ظرف مدت پنج روز و حداکثر ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ اتخاذ تصمیم، ابلاغ و از تاریخ ابلاغ اجرا نماید.

تبصره 1: هر گونه خودداري یا جلوگیري از ابلاغ یا اجراي تصمیمات کمیته انضباط کار ممنوع و با متخلفان طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد.

تبصره 2:  در صورتی که متخلف در وضعیتی باشد که اجراي فوري تصمیم کمیته انضباط کار درباره وي ممکن نباشد، مراتب به کمیته صادر کننده تصمیم گزارش شده و به محض حصول امکان، اجرا می گردد.

تبصره 3: تصمیمات کمیته انضباط کار قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف اداره کار منطقه می باشد و در صورت عدم تایید اعتراض از سوی مراجع حل اختلاف از سوی موسسه لازم الاجرا می باشد.

فصل هفتم: سایر مقررات

ماده 30:

تغییر تصمیمات کمیته، صرفاً در مواردي که کمیته انضباط کار با اکثریت آرا تشخیص دهد امکان پذیر می باشد.

ماده 31:

چنانچه تخلف همکار پس از بازنشستگی کشف شود، مراتب از طریق مراجع ذي صلاح، قابل پیگیري می باشد.

ماده 32:

فوت متخلف قبل از اتخاذ تصمیم کمیته انضباط کار، موجب توقف رسیدگی و مختومه شدن پرونده می گردد.

این حکم در صورت ضرورت مانع پیگیري از طریق سایر مراجع ذيصلاح نمی باشد.

ماده 33:

تمامی همکاران و واحدهاي موسسه مکلفند، همکاري هاي لازم را با کمیته انضباط کار و دبیرخانه آن به عمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده در اختیار آن ها قرار دهند.

ماده 34:

کارفرما می بایست مفاد این آیین نامه را به نحو مقتضی به اطلاع تمامی کارکنان برساند.

ماده 35:

 پس از مطالعه فرم آیین نامه انضباط کار می بایست فرم تعهد آیین نامه انضباط کار توسط کلیه پرسنل تکمیل و امضاء شده و در پرونده پرسنلی افراد بایگانی گردد.

ماده 36:

این آیین نامه مشتمل بر 36 ماده و 17 تبصره، در مورخ –/–1398 به تایید هیات مدیره مجموعه رسیده و پس از تصویب اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام جبران خدمت، از تاریخ مذکور قابل اجرا بوده و هر گونه تغییرات بایستی به تایید مرجع مذکور برسد.

www.shenasname.ir

این مطلب را هم بخوانید: فرهنگ سازمانی