خدمات مشاوره منابع انسانی

در حالی که در گذشته دارایی‌های فیزیکی و منابع مالی ارزشمندترین دارایی یک کسب‌وکار بودند، امروزه از نیروی انسانی یک سازمان به عنوان مهم‌ترین دارایی آن یاد می‌کنند. اهمیت این دارایی باعث شده تا مدیران سازمان‌ها برای جذب و استخدام، نگهداشت، طراحی سیستم حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان خود برنامه‌ریزی ویژه‌ای را در نظر بگیرند. این اهمیت باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها برای طراحی سیستم مناسب منابع انسانی از مشاوره مدیریت بهره بگیرند.

مشاوره در مدیریت منابع انسانی

گروه HRKAR در زمینه مشاوره به صورت فردی و سازمانی در حوزه های مختلف منابع انسانی آماده همکاری به صورت پروژه و با عقد قرارداد می باشد.

مشاور منابع انسانی به کسب‌وکارها در موارد زیر کمک می‌کند:

  • طراحی سیستم حقوق و دستمزد
  • طراحی سیستم پاداش
  • مسائل روابط کار و قرارداد کاری
  • ایجاد مکانیسم انتقادات و پیشنهادات
  • جذب و استخدام کارکنان
  • آموزش نیروی انسانی
  • مدیریت عملکرد کارکنان
  • طراحی و شرح شغل