خدمات آموزش منابع انسانی

هدف گروه HRKAR ، هموار سازی مسیرحرفه ای شدن افراد شاغل و علاقمند حوزه منابع انسانی از طریق ارائه آموزش ها و محتواهای کاربردی و پیاده سازی فرآیندهای منابع انسانی مطابق با ویژگی های سازمان های ایرانی، است.

مشاوره مدیریت منابع انسانی

گروه HRKAR در حوزه آموزش در زمینه مدیریت منابع انسانی و کلیه فرآیندهای این حوزه، آماده همکاری با اشخاص و سازمانها می باشد.