تکنیک STAR در مصاحبه شغلی

تکنیک STAR در مصاحبه شغلی

تکنیک STAR در مصاحبه شغلی منابع انسانی تکنیک STAR در مصاحبه شغلی رایج‌ترین ابزاری است که جهت استخدام بکار می رود.معتبرترین مصاحبه‌ای که در استخدام بکار می رود نوع رفتارمحور مبتنی بر شایستگی هاست. سوالات این نوع مصاحبه برای کسب اطلاع از شایستگی‌های مصاحبه شونده طراحی می‌شود. تکنیک STAR در مصاحبه شغلی بر این فرض […]

ادامه مظلب