جامعه پذیری کارکنان

جامعه پذیری کارکنان

جامعه پذیری کارکنان فرآیندی است که افراد تازه وارد و بیگانه بر اثر آن به فردی خودی و عضوی موثر برای سازمان تبدیل می شوند. در واقع فرآیند جامعه پذیری به عنوان ابزاری است که از طریق آن سازمان می کوشد تا افراد خود را با فرهنگ حاکم بر سازمان وفق دهد یا از طریق […]

ادامه مظلب