مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی، عبارتست از مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با هدفهای کوتاه مدت و بلندمدت استراتژیک سازمان برای بهبود عملکرد آن و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف پذیري و خلاقیت را تقویت کرد. هدفهاي سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی متاثر از هدفهاي استراتژیک هر موسسه است. از هر سیستم مدیریت منابع انسانی […]

ادامه مظلب