مسیر شغلی کارکنان

مسیر شغلی کارکنان شاخه اي جديد در مديريت منابع انساني است که با اين هدف بيان شده: سلسله مشاغلي که افراد در سازمان بعهده مي گيرند نبايد اتفاقي و تصادفي باشد، بلکه مسير شغلي فرد در سازمان مي بايست بر اساس منطقي درست و بنا به هدفي معين طرح ريزي گردد. مدیریت مسیر شغلی کارکنان […]

ادامه مظلب