چرخش شغلی

چرخش شغلی روشی موثر در توسعه منابع انسانی سازمان ها چرخش شغلی به اين معنا مي باشد که افراد را از سمت هاي فعلي خود به پست و مسئوليت ديگري منتقل نماييد. در واقع چرخش شغلی يک ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ . چرخش شغلی عبارت است از جابجاي كاركنان در مشاغل مشابه و در زمان مشخص […]

ادامه مظلب